RETRIEVER KLUB CZ ,ČMKU

pořádá

KLUBOVOU VÝSTAVU RETRIEVERŮ

s udělením Klubový vítěz

v sobotu 25. 05. 2019 v jezdeckém areálu TJ Eliot v Brně – Žebětíně

CAJC, CAC,CC, res CAC, Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS,čestná BIS,pracovní BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona)zadáváno v – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

 

SOBOTA 25.5.2019 Hlavní rozhodčí : Alena Čečrdlová
GR*  

Liam Moran

 

(Irsko)

LR* Zoltán Kiss

(Maďarsko)

FCR* Ann Johansson    (Švédsko) CBR,CCR,NSDTR* Bjarne Sørensen (Dánsko)

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

UZÁVĚRKY:

I. uzávěrka – 25.3.2019  II. uzávěrka – 25.4.2019  III. uzávěrka – 9.5.2019pošta

                          13.5.2019(DO)

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

I.uzávěrka 25.3.2019 Člen RKCZ* Nečlen RKCZ
První pes s katalogem 700 800
Druhý pes 600 700
Štěnata,dorost 300 400
Veterán,čestná 200 300
Soutěže 250 350

 

II.uzávěrka 25.4.2019 Člen RKCZ* Nečlen RKCZ
První pes s katalogem 800 900
Druhý pes 700 800
Štěnata,dorost 400 500
Veterán,čestná 300 400
Soutěže 300 400

 

III.uzávěrka 13.5.2019 Člen RKCZ* Nečlen RKCZ
První pes s katalogem 900 1000
Druhý pes 800 900
Štěnata,dorost 500 600
Veterán,čestná 400 500
Soutěže 350 450

 

*Vystavovatel, který je členem Retreiver klubu CZ, a hradí nižší poplatek, musí v doložit členské číslo,které uvede jako variabilní symbol, v opačném případě uvede jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu.

Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je zcela totožné s prvním psem, v opačném případě bude považován za dalšího prvního psa. Každá další změna,přeřazení z třídy do třídy,doplnění bude zpoplatněno částkou 50 Kč.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce II.uzávěrky (25.4.2019 )za 50% ceny přihlášky.
Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 13..5.2019 nebo budou uhrazeny na místě(pouze po předchozí dohodě) v den výstavy, budou zvýšeny o 200,-Kč za každého psa z ceny třetí uzávěrky.

Podmínkou přijetí přihlášky je současné uhrazení odpovídajícího poplatku- odpovídající uzávěrky a současně doložení platebního dokladu o úhradě v dané uzávěrce.Datumy uzávěrek jsou zároveň datumem ,kdy musí být částka uhrazena.

 

V průběhu výstavy bude možné mimo kruh na určeném místě nechat  zpočítat a zapsat zuby a výšku u přihlášených pejsků na chovnost (jedinci od 1 roku věku).

Vstupné na výstavu:  dobrovolné(kasička bude u veterinární přejímky a bude věnováno na konto útulku   www.voriskov.cz)

Parkování: ZDARMA

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení on-line na http://www.dogoffice.cz/

na Váš e-mail přijde obratem po zadání potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla)

Klasické přihlášky k vyplnění a zaslání poštou, si prosím stáhněte ZDE
Vyplněné přihlášky s kopiemi průkazu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete DOPORUČNĚ (jinak nelze zaručit přijetí přihlášky) na adresu:
Soňa Sehnalíková,756 43 Kelč 83

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!
Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty pokud budou zaslané později(datum razítka na obálce) 9.5. 2019 ,přihlášky které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení,kopii PP nebudou přijaty!!!

Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A                                                                         

 FIO BANKA, a.s.  číslo účtu 2801427847/2010
variabilní symbol: členské číslo(*člen)/telefonní číslo(*nečlen) – je nutné aby variabilní symbol na přihlášce(v DO) a variabilní symbol použitý při platbě byl zadán stejně, aby byly platby spárovány.
Do zprávy pro příjemce: příjmení majitele psa

Pro rozlišení plateb při první a 2. a 3. uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou stejně tak datum zadání přihlášky v systému.

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
PO TŘETÍ UZÁVĚRCE(netýká se prodloužení)

 A V DEN VÝSTAVY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem cca 4-5 dní před výstavou. 

 

Propozice:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu(championát,titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené . Dále je nutné  k přihlášce  doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

 

 

Klasifikace v jednotlivých třídách:

  1. a) třída baby a dorostu
  • velmi nadějný
  • nadějný
  1. b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů
  • výborný
  • velmi dobrý
  • dobrý
  • dostatečný
  • diskvalifikován
  • neposouzen

 

Tituly :

Udělované ocenění a tituly: CAJC, CAC, CC, resCAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, KLUBOVÝ VÍTĚZ

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CAJC zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1
CAC, CC zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1
res CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2
BOJ zadává nejlepšímu  mladému  psovi nebo fence (mezi CAJC pes a CAJC fena)/po BOB
BOV zadává se psovi nebo feně pes každého plemene, kteří získali ve třídě veteránů V1/po BOB
BOB nejlepší v plemeni (Nastupují CAJC pes a fena,KV pes,KV fena,V1 pes a fena veterán)
BOS nastupuje pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec

opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB

BOB baby vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
BOB puppy vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
Klubový vítěz o tento titul nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC

 

 

 

 

 

Závěrečné soutěže(pořadí):

        Dítě a pes hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se psem,bude pouze jedna věková kategorie 3-17 let

přihlašujte proto v DOGOFFICE do jedné kategorie 9-13 všechny přihlášky!!!!

Nejlepší chovatelská skupina

 

          

nejméně 3/maximálně 5 jedinců stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice   a z různých spojení – minimálně od dvou různých otců nebo matek a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší pár   pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku

jednoho majitele

BABY BIS  nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB BABY
PUPPY BIS nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB PUPPY
VETERAN BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOV
JUNIOR BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOJ
PRACOVNÍ BIS nastupují všichni psi/feny s V1,CAC v třídě pracovní všechna plemena
ČESTNÁ BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi V1 v čestné všechna plemena
BIS,r.BIS nastupují všichni kteří obdrželi BOB

 

Program:

08.00 – 09.00 přejímka psů

09.00 – 09.15 zahájení výstavy

09.15 –cca14.30 posuzování v kruzích

Po posuzování v kruzích závěrečné soutěže

cca 17.00  ukončení výstavy

 

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

 

 

Všeobecná ustanovení

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

 

Doklady nezbytné(doporučené) pro účast na výstavě

– originál průkazu původu(doporučený)

– očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním

– doklad o přijetí na výstavu-vstupní list

 

 

 

 

Třídy takto budou i posuzovány:

štěňat (baby) 4 – 6 měsíců
dorostu(puppy) 6 – 9 měsíců
 mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
otevřená od 15 měsíců
pracovní od 15 měsíců + pracovní certifikát
vítězů od d 15 měsíců + doložení titulu
veteránů od 8 let
čestná od 15 měsíců + doložení titulu

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        – pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

–  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 

Další informace M.Dočekalová na tel. 608 404 091